Värdegrund & hållbarhet

Svenska Fotbollförbundet är en del av det globala samhället. Som Sveriges största idrottsrörelse bidrar vi till FN:s globala mål för hållbar utveckling - både i vår verksamhet, men också i samhället i stort.

3. God Hälsa och välbefinnande – Vi skapar hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vi ska arbeta för att fler hittar vägen till en hälsosam livsstil. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer som där fotbollen har flera vägar att göra skillnad. 

5. Jämställdhet – Vi bidrar till ökad jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och utvecklande fotbollsrörelse. Vi arbetar medvetet för att bryta snedfördelning mellan kön på alla nivåer. För oss handlar jämställdhet om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor drabbar inte bara individen utan även fotbollsrörelsen och hela samhället

10. Minskad ojämlikhet – Vi bidrar till minskadojämlikhet
En jämlik fotbollsrörelse bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller annan ställning. Vi ska arbeta för ökad inkludering och tillgänglighet på strukturell nivå, samt genom arbete med goda värderingar, attityder och beteenden.

13. Bekämpa klimatförändringar – Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck
Vi behöver alla bidra till ett mer positivt klimatavtryck. Vi vet att olika delar av vår verksamhet bedrivs med varierade avtryck på vårt klimat. Vi ska utmana oss att tillsammans minska vår påverkan och effektivisera användandet av våra resurser.