Inför SvFF:s årsmöte 2021

SvFF:s årsmöte (förbundsmöte) 2021 äger rum 20 mars 2021 med start klockan 13.00. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att ske digitalt.

Föredragningslista SvFF:s förbundsmöte 2021

Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 20 mars 2021 kl. 13.00 i Stockholm.

Parentation. Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt antal rösträknare.
 5. Behandling av:
  a) Representantskapets rapport för 2020
  b) Disciplinnämndens, Licensnämndens och Överklagandenämndens rapporter för 2020
  c) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020; utom såvitt avser årsredovisning för 2020 samt verksamhetsplan och budget för 2021.
 6. Behandling av årsredovisning för 2020, inklusive koncernredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning för 2020, inklusive disposition av resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
 10. Fråga om principer för arvodesbestämning till Förbundsstyrelsens ledamöter.
 11. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i Förbundsstyrelsen, för en tid av två år. Mandattiden går ut för Karl-Erik Nilsson.
 12. Val av sex övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen, varav tre ledamöter för en tid av två år och tre ledamöter för en tid av ett år.
  Mandattiden går ut för Bert Andersson, Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran, Annika Grälls, Anette Karhu och Lars-Christer Olsson.
 13. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
  Mandattiden går ut för revisorerna Gunilla Wernelind och Pär Jonsson samt för suppleanterna Anders Tagde och Annette Svensson.
 14. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma.
 15. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Fredrik von Bothmer, Josefin Fors och Linda Wrenne.
 16. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Anna-Karin Broström, Kristin Persson, Andreas Blomqvist och Malin Rundström.
 17. Val av vice ordförande i överklagandenämnden för en tid av två år. Mandattiden går ut för Henrik Engvall.
 18. Val av fyra övriga ledamöter i Överklagandenämnden för en tid av två år. Mandattiden går ut för Johan Fröjelin, Klara Hedlund, Bo Johansson och Åsa Lönnqvist.
 19. Val av ordförande och fem övriga ledamöter i Valberedningen.
 20. Val av tre ledamöter för en tid av två år i Valnämnden.
  Mandattiden går ut för Anders Westin, Anna-Karin Johansson och Brittmarie Prim.
 21. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
 22. Fastställande av verksamhetsplan för 2021.
 23. Fastställande av budget för 2021.
 24. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
 25. Behandling av motioner som senast den 1 december 2020 inkommit till Förbundsstyrelsen från SDF eller förening i Allsvenskan, Superettan, Ettan Norra och Ettan Södra, division 2 och 3 för herrar eller förening i OBOS Damallsvenskan, Elitettan och division 1 för damer.
 26. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till Förbundet.
 27. Antagande av officiellt kungörelseorgan.

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av Förbundsmötet.