Uppgifter om tidigare SvFF-anställd

SVT publicerar idag uppgifter om en tidigare SvFF-anställd med koppling till Alla är olika, olika är bra. SvFF lämnar följande kommentar:

Den tidigare SvFF-medarbetaren, som SVT rapporterar om, har beviljat bidrag till en förening som hen haft förtroendeuppdrag för, en jävssituation har således förelegat. Medarbetaren har inte informerat SvFF om detta.

När detta kommit till SvFF:s kännedom har följande åtgärder vidtagits:

  1. SvFF har säkerställt att samtliga pengar återbetalats.
  2. En diskussion med medarbetaren inleddes omedelbart, vilken utmynnat i att person ifråga inte längre är anställd av SvFF.

Det som har inträffat är naturligtvis beklagligt. Agerandet från den tidigare SvFF-medarbetaren har varit omdömeslöst och felaktigt.

För att säkerställa en korrekt bedömning av ärendet har SvFF konsulterat extern juridisk expertis.