Podden: Vart fjärde idrottande barn kränks!

26 procent. Så stor andel barn uppger att de utsätts för kränkningar inom idrotten. Det visar en färsk undersökning som Friends presenterar.
– Det absolut viktigaste att göra som ledare när någon kränks är att agera, säger Maria Persson, sakkunnig på Friends.

Lyssna på podden om rapporten med Maria Persson på Friends

Hur ska man tolka att 26 procent av alla barn kränks inom idrotten?

– Att alla inom idrotten behöver erkänna att kränkningar finns. Att många barn har de här negativa upplevelserna och att vi behöver agera kraftfullare för att det inte ska hända. Att förebygga kränkningar är också ett sätt att se till att mobbning inte uppstår, eftersom mobbning är kränkningar som finns i en systematik över en tid. Fyra procent av barnen utsätts för mobbning och omräknat i individer är det väldigt många med tanke på hur stor idrotten är.

Många tränare upplever att de drar ett tungt lass genom att ha ensamt ansvar för många barn. Hur viktig är vuxentätheten för att motverka kränkningar och mobbning?

– Den är viktig för att hinna se och bekräfta varje enskilt barn och för att ha tid att skapa goda och tillitsfulla relationer med och mellan barnen.

Vad är en kränkning?

Friends beskriver en kränkning som en handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd.

Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar eller trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva att befinna sig i underläge och ha svårt att försvara sig.

Vilka skyldigheter har tränare och ledare i en förening om de bevittnar eller misstänker att kränkningar förekommer?

– Alla vuxna ska alltid agera om någon utsätts för kränkningar eller mobbning. Det kan ibland vara svårt att veta hur, men att göra något är bättre än att inte göra något alls. Våga också ta hjälp, prata med en annan ledare, med föreningens styrelse eller hör av dig till oss på Friends, vår rådgivningstjänst är gratis.

I rapporten framkommer det att kränkningar är vanligare inom lagidrott än i individuell idrott. Varför är det så?

– De flesta kränkningarna är verbala och handlar om prestationer. Kanske kan vi hitta förklaringen där till varför det är vanligare inom lagidrotten. I lagidrott är ens egen prestation beroende av hur andra presterar.

Är det skillnader mellan könen och mellan åldersgrupper när det gäller kränkningar?

– Ja, det är vanligare att ha blivit utsatt för kränkningar bland de äldre barnen, 14-18 år. Killar och tjejer är utsatta i lika stor utsträckning, men formerna skiljer sig en del. För båda könen är det vanligast med verbala kränkningar som handlar om prestation, men killar svarar det i högre grad. Psykiska kränkningar är något vanligare bland tjejer än killar.

Fyra frågor till Gunnar Pettersson, barn- och ungdomsansvarig på SvFF:

Är kränkningar och mobbning inom fotbollen ett stort problem?

– Ja, det är ett stort problem. Varje fall är ett fall för mycket och när ett barn utsätts för kränkande behandlig eller mobbning riskerar vi att spelare slutar och får med sig en negativ upplevelse av idrotten. Inom fotbollen, liksom i andra lagidrotter, vet vi att det framför allt är spelare som kränker de egna lagkamraterna. Men barn och ungdomar är utsatta även i andra situationer, exempelvis som domare där kränkningar i samband med match tyvärr förekommer alltför ofta.

Hur arbetar SvFF för att motverka kränkningar och mobbning inom fotbollen?

– Främst gentemot tränarna. Alla som är med i eller runt ett lag påverkar miljön för laget men det är tränarna som är ansvariga. De här frågorna är främst kopplade till tränarnas ledarskap som är en stor del av SvFF:s tränarutbildning. I tränarutbildningen jobbar vi med vad vi kallar för ”Den goda utvecklingsmiljön”. Den handlar om att tränare ska bidra till att spelare både trivs och utvecklas. Inom fotbollspsykologin är ett viktigt tema ”att göra lagkamrater bättre”, vilket också hänger ihop med det förebyggande arbetet mot kränkningar och mobbning.

Hur når ni tränarna i praktiken?

– Den stora utmaningen är dels att få alla ledare att delta på tränarutbildningar, dels att hjälpa ledarna att omsätta utbildningens teori till praktik så att de ska kunna hantera alla situationer som uppstår i verksamheten. Vi har startat ett arbete för att underlätta för distrikt och föreningar att ge bättre stöd för de ideella tränarna i lagen genom så kallade fotbollsutvecklare. På sikt hoppas vi att alla föreningar har en fotbollsutvecklare som fungerar som en tränare för tränarna. Det skulle göra stor skillnad i tränarnas vardag, inte minst när det gäller den här typen av utmaningar.

Som tränare löper man risk att komma i konflikt med föräldrar om man påtalar kränkningar. Hur kan ledarna stöttas vid sådana tillfällen?

– Jag tror att de flesta uppskattar när tränare tar tag i den här typen av frågor. Även om det är det egna barnet som har gjort fel. Däremot behöver tränarna stöd från föreningen för att våga ta upp den här typen av obekväma situationer med föräldrar och kanske även hjälp med hur det ska lägga fram till föräldrarna. Även här skulle en fotbollsutvecklare i föreningen, en tränarnas tränare, fungera som ett stort stöd.

Är lagidrotter som exempelvis fotboll och ishockey där det förekommer en hel del tuffa närkamper mer drabbade tror du?

– Det är svårt att svara på, men de har fler situationer där det görs handlingar som ligger närmare gränsen för vad som är en fysisk kränkning. I fysiska idrotter är det extra viktigt att prata om var gränser går, att det exempelvis inte är okej att trycka till lite extra hårt i en närkamp.

Hur vanligt är det att ledare kränker barn?

– Var tionde barn har blivit kränkt av en vuxen i sin idrott det senaste året. Det är vanligast att det är den egna tränaren eller ledaren som har utsatt barnet.

Vad är det enskilt viktigaste tränare kan göra för att motverka kränkningar och mobbning?

– Att arbeta med det sociala klimatet. I undersökningen ser vi en tydlig koppling mellan många positiva resultat och att barnen har ledare eller tränare som pratar om gemenskapen.

Vad gör svensk fotboll för att förebygga kränkningar samt var kan man vända sig om kränkningar förekommer...

För dig som är aktiv inom en förening finns mycket material att ta del av för att skapa en gynnsam miljö där barn och ungdomar bemöts med respekt, bemöter varandra med respekt och vågar utvecklas. Men också vilka åtgärder föreningen bör ta vid oro för barn och ungdomar.

Fotbollens spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär utgår från flera olika aspekter av barn och ungdomars fotbollsspelande. Syftet är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet för barn och ungdomar:

 • Fotboll för alla
 • Barns och ungdomars villkor
 • Fokus på glädje
 • Ansträngning och lärande
 • Hållbart idrottande
 • Fair Play

Spelarutbildningsplanen

I syfte att utveckla alla Sveriges fotbollsföreningar finns spelarutbildningsplanen. Genom att aktivt jobba med spelarutbildningsplanen skapar föreningen förutsättningar för kvalitet och kontinuitet i sin verksamhet - och därigenom en bättre miljö för barn och ungdomar att våga utvecklas och trivas i. För några veckor sedan lanserades guider till de tre huvudområdena:

 • Föreningen
 • Fotbollsmiljön
 • Fotbollsutveckling

Diplomerad förening

Diplomerad förening - som är en vidareutveckling av Fotbollens spela, lek och lär - är en paketering för föreningsutveckling där föreningarna skickar ut självskattningsenkäter till ledarna, spelarna samt deras vårdnadshavare för att ge en ärlig nulägesanalys om var föreningen står. Därefter jobbar föreningen utifrån nulägesanalysen för att förbättra verksamheten utifrån sex områden:

 • Inriktning/ledning
 • Ledarförsörjning
 • Spelarutbildningsplan
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Demokrati/delaktighet

Målbilden med Diplomerad förening är att skapa en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

Viktiga dokument

Trygga fotbollsmiljöer - som bland annat har en checklista för föreningar i förebyggande syfte mot kränkningar, mobbning, trakasserier med mer samt en handlingsplan med åtgärder i fem steg.

Flödesschema till föreningar för hantering vid oro för barn och ungdomar - I förebyggande syfte kan föreningar fylla i flödesschemat för att skapa en större trygghet i att kunna hantera de ärenden som uppstår och säkerställa att det hanteras på ett snabbt och säkert sätt.

Läs mer

Trygg fotboll - en samlingssida som utgår från svensk idrotts och svensk fotbolls värdegrund. Där finns bland annat hantering vid oro för barn och ungdomar i föreningar, kontaktuppgifter till Bris som både spelare och ledare kan höra av sig till, kontaktsuppgifter till ansvariga i varje distrikt med mera.

Tränarutbildningarna

Ledarnas roll för barn och ungdomarna är A och O för att alla ska trivas och kunna må bra i förenings- och lagmiljön. "Den goda utvecklingsmiljön" genomsyrar fotbollens tränarutbildningar samt lägger stor vikt vid att "göra lagkamrater bättre". SvFF uppmanar alla svenska fotbollstränare att gå tränarutbildningarna där tränarstegen inleds i distrikten och sedan fortsätter i SvFF:s regi på mer avancerad nivå.

För att bättre stötta distrikt, föreningar och ledare har SvFF också anställt så kallade fotbollsutvecklare över hela Sverige, en slags tränare för tränarna, som kan utbilda och hjälpa tränare i exempelvis fall där lag- eller föreningsmiljön är i behov av hjälp i frågor som dessa.

Grönt kort

För att främja fair play i barn- och ungdomsfotbollen delas ett grönt kort ut till den spelare som utmärker sig lite extra som en bra kompis gentemot både med- och motspelare i alla seriematcher i åldrarna 8-14 år. Korten delas ut av respektive motståndarlags ledare efter matchen.

Ett steg framåt-manualen

I projektet Ett steg framåt producerades ett smidigt material för tränare att använda när som helst under träningspass. Materialet bygger på olika övningar för att stärka laget och lagsammanhållningen och därigenom vara inkluderande och inbjudande för individerna. 

Viktiga dokument

Trygga fotbollsmiljöer - som bland annat har en checklista för föreningar och ledare i förebyggande syfte mot kränkningar, mobbning, trakasserier med mer samt en handlingsplan med åtgärder i fem steg.

Läs mer

Trygg fotboll - en samlingssida som utgår från svensk idrotts och svensk fotbolls värdegrund. Där finns bland annat hantering vid oro för barn och ungdomar i föreningar, kontaktuppgifter till Bris som både spelare och ledare kan höra av sig till, kontaktsuppgifter till ansvariga i varje distrikt med mera.

Du som spelare som utsätts för kränkande behandling ska främst vända sig till din ledare och berätta. Du kan också välja att berätta för annan ledare eller förälder. Om du inte vill berätta för någon vuxen i din närhet kan du kontakta Bris.

Du tar dig vidare bäst via sidan för Trygg fotboll där många olika kontaktuppgifter finns. Bland annat till redan nämnda Bris men också exempelvis den ansvariga för Trygg fotboll i ditt distrikt, Idrottsombudsmannen, Visselblåsartjänsten hos Riksidrottsförbundet med mera.

Om din skola är aktiv inom Skolbollen finns mycket material i Fotbollsportalen, särskilt under avsnittet "Samarbete och respekt".

Under våren jobbar SvFF tillsammans med Friends fram mer material för just skolmiljön under namnet "Tillsammans för mer rörelse och tillsammans mot mobbning".

Som spelare - läs "Till dig som spelare" ovan. Till dig som ledare som känner att du behöver stöttning och hjälp, läs " Till dig som ledare ovan".

Annars är Trygg fotbolls samlingssida en bra utgångspunkt när någonting redan har inträffat i ditt lag eller förening. Där finns bland annat hantering vid oro för barn och ungdomar i föreningar, kontaktuppgifter till Bris som både spelare och ledare kan höra av sig till, kontaktsuppgifter till ansvariga i varje distrikt med mera.

Tips på fler poddar

"Snacka om trashtalk" med Urban Ivarsson, från Gestriklands FF och Maria Persson, Friends.

"En osund lagkultur öppnar för inkilningar" med Max Bergander, värdegrundsansvarig AIK.

"Varför har hen som alltid snackar tystnat" med Rasmus Wallin Tornberg, idrottspsykologisk rådgivare för damlandslaget.

"Varför beter sig män och pojkar så här?" med Irma Helin, dåvarande spelaren för Djurgården och numera tv-experten samt Linda Wijkström, dåvarande generalsekreterare för Elitfotboll dam.