Link

SvFF:s organisation

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets organisation. Under respektive flik ser du personerna i förbundets kommittéer och nämnder.

Svenska Fotbollförbundets styrelse 2019. Stående från vänster: Anders Hübinette, Bert Andersson, Anette Karhu, Annika Grälls, Rose-Marie Frebran, Håkan Sjöstrand. Sittande från väster: Lars-Christer Olsson, Karl-Erik Nilsson, Jörgen Eriksson.

Utsedd av förbundsmötet och med följande sammansättning:

Förbundsordförande

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla

Ledamöter

Jörgen Eriksson, Råneå (1:e vice ordförande)
Lars-Christer Olsson, Lund (2:e vice ordförande)
Bert Andersson, Göteborg
Rose-Marie Frebran, Örebro
Annika Grälls, Örebro
Anette Karhu, Örebro

Adjungerade ledamöter av förbundsstyrelsen

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare
Anders Hübinette, chefsjurist

Hedersledamöter

Lars Appelqvist, Norrköping
Håkan Danielsson, Södra Vi
Susanne Erlandsson, Haverdal
Kenneth Håkansson, Landskrona
Annelie Larsson, Karlstad
Bengt Madsen, Anderslöv
Gillis Persson, Motala
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Arena- och anläggningsutveckling för elit-, bredd och spontanfotbollen
 • Utveckling av underlag övrigt material för fotboll samt för futsal och beachsoccer
 • Energi och miljöfrågor för anläggningsområdet
 • Opinionsbildning inom anläggningsområdet
 • Utbildning samt ekonomiskt stöd till anläggningsutveckling

Ordföranden: Cristel Brorsson, Halmstad och Lars Ekholmer, Stockholm
Ingvar Björkman, Ucklum
Stefan Cårebo
Michael Fleuron, Luleå
Erika Nilsson, Vittsjö
Ola Rydén, Växjö
Caroline Waldheim
Annika Vikander, Hägersten
Per Åstemo, Skövde (kontakt Ettanfotboll)
Ronni Lundqvist (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Trygg fotboll
 • Alla är olika - olika är bra
 • Diplomerad förening
 • Idrottslyftet
 • Kvalitetsarbetet
 • Intressepolitiskt arbete
 • Stödformer för utveckling
 • Distriktsutveckling
 • Implementeringsinsatser för fotbollsutveckling
 • Samverkan DF/SISU IU

Rickard Strandberg, Visingsö (ordf)
Lena Wallgren, Sundsvall (vice ordf)
Anders Bengtson, Motala
Åsa Brännström, Luleå
Mattias Kronvall, Trelleborg
Mattias Lindström
Paul Lindvall
Daniel Ljungberg, Halmstad
Torgny Röhdin, Brunflo
Monika Vester, Borlänge
Milou Werth, Solna
Peter Landström (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Spelreglers tolkning
 • Rekrytering, utbildning, utveckling, fortbildning av domare, instruktörer, domarcoacher och observatörer.
 • Klassificering av domare, instruktörer och observatörer
 • Samarbete med distrikten
 • Internationella domare
 • Information och marknadsföring av domare
 • Domarutmärkelser

Peter Ekström, Enköping, och Maria Persson, Malmö (ordf)
Jan Berg, Luleå
Stefan Johannesson
Frida Lundholm, Skellefteå
Elsa Nylander
Kenneth Petersson, Norrköping
Hege Steinlund, Holmsjö
Mikael Svensson, Gävle
Anna Nyström (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Utveckling av idrotterna i samråd/samverkan med övriga berörda kommittéer och intresseorganisationer
 • Tävlingsutveckling av idrotterna i samråd med tävlingsutvecklingskommittén
 • Internationella frågor

Tommy Andersson, Kallinge (ordf)
Patrick Blomström, Vetlanda (vice ordf)
Marcus Ahlberg, Vara
Henrik Bergdahl, Täfteå
Charlotte Billengren
Nathalie Dahlqvist, Stockholm
Sahar Khalili, Linköping
Helena Nordlöf
Lars Ternström, Göteborg (adj)
Annika Zettervall, Lycksele
Mathias Etéus (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Övervakar och driver medicinska frågor
 • Idrottsforskning
 • Antidoping
 • Skadeförebyggande arbete
 • Information och medicinskt stöd
 • Internationella fotbollsmedicinska frågor

Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
Mats Börjesson, Västra Frölunda (vice ordf)
Helena Andersson, Stockholm
Anne Fältström, Jönköping
Jon Karlsson, Floda
Matilda Lundblad, Borås
Sverker Nilsson, Tvååker
Annica Näsmark, Sundbyberg
Markus Waldén, Kristianstad
Joakim Törn (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsstyrelse för förbundstävlingarna
 • Beslutar om spelarregistret och spelordningar
 • Handläggning av tävlingsärenden

Christer Gustafsson, Bankeryd (ordf)
Monica Hjerp, Visby (vice ordf)
Kenneth Carlsson, Bollnäs
Sören Gustafsson, Skellefteå
Peter Karlsson, Skövde
Bodil Lindberg Svedlund, Kode
Simon Åström
Sofie Thörnqvist (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsbestämmelser
 • Representationsbestämmelser
 • Tävlingsföreskrifter
 • Seriesammansättning
 • Förberedelser och förankring inför Representantskapet
 • Tävlingsutveckling i samråd med övriga berörda delar av svensk fotboll, inklusive arbetsgrupper och kommittéer

Tommy Bodin, Umeå, och Madelene Ekvall, Nol (ordf)
Elin Duan
Sara Häggström, Umeå
Henrik Jönsson, Malmö
Anna Linnakallio, Eskilstuna
Kristina Långström
Chengis Rehman, Stockholm
Svante Samuelsson
Lars Helmersson (sekr)

Om en tvist inom fotbollen mellan t.ex. föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar i FIFA, UEFA, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) eller förening inom nämnda organisationer, inte har kunnat lösas genom förhandling, får en part påkalla skiljeförfarande hos SvFF. Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt regler som har fastställts av SvFF.

Krister Malmsten, Järfälla
Sigurd Heuman, Ängelholm
Owe Hultin, Bromma
Håkan Lavén, Göteborg
Risto Stoorhöök, Ellös
Åke Thimfors, Göteborg

Anmälan om tvisten görs till SvFF med närmare uppgifter om vad tvisten gäller. SvFF:s styrelse utser då en person att vara ledamot och ordförande i skiljenämnden. Denne kan handlägga och avgöra tvisten ensam om inte parterna begär att skiljenämnden ska bestå av tre personer. I sådant fall får vardera parten utse en ledamot.

Hur handläggs ett ärende i nämnden?

Skiljeförfarandet är inte offentligt och ledamöterna i skiljenämnden ska vara opartiska i den tvist som de ska pröva. Handläggningen kan vara enbart skriftlig eller både skriftlig och muntlig. Skiljenämnden ska verka för att parterna kommer överens (förliks). Skiljedom kan meddelas även om en part underlåtit att utföra sin talan, trots att han fått möjlighet till det. En part ska alltså inte kunna sabotera skiljeförfarandet genom att förhålla sig passiv. En skiljedom kan läggas till grund för verkställighet genom kronofogdemyndigheten, vilket i förekommande fall initieras av berörd part.

Parterna kan låta sig företrädas av ett ombud, en advokat eller annan, under förfarandet. Den som anlitat ombudet svarar för ersättningen till denne.

Vad kostar det?

Skiljemännens kostnader för deras arbete med tvisten (arvode och resekostnader) ska betalas av parterna. Parten svarar för att den skiljeman som han har utsett får sina kostnader täckta. Kostnaderna till ordföranden och sekreteraren, om sådan anlitats vid handläggningen, delas lika mellan parterna (oavsett om man "vinner eller förlorar"). Parterna är solidariskt ansvariga för ordförandens och sekreterarens kostnader. Detta innebär att ordföranden och sekreteraren kan vända sig till vilken av parterna som helst för att få sin betalning. Sedan är det parternas sak att reglera detta mellanhavande sinsemellan.

Skiljenämnden som sista utväg

Avslutningsvis bör sägas att man alltid ska försöka göra upp en tvist i godo. Ett skiljeförfarande bör därför tillgripas endast när alla andra möjligheter till lösning framstår som uteslutna.

Cecilia Hager (ordf)
Henrik Engvall (vice ordf)
Johan Fröjelin
Klara Hedlund
Bo Johansson
Annelie Larsson
Åsa Lönnqvist
Lars Mattsson
Martin Åkerman
Artur Ogelid (sekr)

Erlend Stavehaug (ordf)
Anders Blomqvist
Anna-Karin Broström
Ola Danhard
Alicia Eklund
Thomas Forslund
Kristin Persson
Malin Rundström
Annika Åberg Darell
Pierre Blomqvist (sekr)

Richard Johnsson (ordf)
Fredrik von Bothmer
Josefine Fors
Birger Jonsson
Eva von Schéele-Frid
Odd Swarting
Linda Wrenne
Kjell Sahlström (sekr)

Kent Angergård
Suzanne Hellström
Anna-Karin Johansson
Britt-Marie Prim
Anders Westin

Ingmar Alm (ordf)
Cristel Brorsson
Monica Hjerp
Leif Lindstrand
Lena Wallgren
Håkan Wifvesson

 • Björn Ahlberg - UEFA Appeals Body
 • Bert Andersson - UEFA Stadium and Security Committee
 • Tommy Andersson - Futsal and Beach Soccer Committee
 • Thomas Bodström - FIFA Appeal Committee
 • Magnus Forssblad - UEFA Medical Committee; FIFA Medical Committee
 • Annika Grälls - UEFA Marketing Advisory Committee
 • Urban Hammar - UEFA Jira Panel
 • Anders Hübinette - UEFA Anti-doping Panel
 • Caroline Jönsson - FIFA Football Stakeholders Committee
 • Anette Karhu - UEFA Women's Football Committee
 • Anna Malmén - UEFA Grassroots Football Panel
 • Krister Malmsten - UEFA Legal Committee
 • Karl-Erik Nilsson - UEFA Executive Committee; UEFA HatTrick Committee; UEFA Fair Play and Social Responsibility Committee
 • Lars-Christer Olsson - UEFA Executive Committee
 • Håkan Sjöstrand - UEFA National Team Competitions Committee
 • Per Widén - UEFA Development and Technical Assistance Committee