SvFF:s organisation

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets organisation. Under respektive flik ser du personerna i förbundets kommittéer och nämnder.

Förbundsstyrelsen. Övre raden fr v: Håkan Sjöstrand, Lena Wallgren, Annika Grälls, Jens T. Andersson, Lars Helmersson. Nedre raden: Suzanne Hällström, Bert Andersson, Karl-Erik Nilsson, Nina Lindström.

Utsedd av förbundsmötet och med följande sammansättning:

Förbundsordförande

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla

Ledamöter

Bert Andersson, Göteborg (vice ordförande)
Nina Lindström, Skogstorp
Lena Wallgren, Sundsvall
Annika Grälls, Örebro
Jens T. Andersson, Uppsala
Suzanne Hällström, Karlskoga

Adjungerade ledamöter från förbundskansliet

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare
Lars Helmersson, sekr

Hedersledamöter

Lars Appelqvist, Norrköping
Håkan Danielsson, Södra Vi
Jörgen Eriksson, Råneå
Susanne Erlandsson, Haverdal
Rose-Marie Frebran, Örebro
Kenneth Håkansson, Landskrona
Annelie Larsson, Karlstad
Lars-Christer Olsson, Lund
Gillis Persson, Motala
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Arena- och anläggningsutveckling för elit-, bredd och spontanfotbollen
 • Utveckling av underlag övrigt material för fotboll samt för futsal och beachsoccer
 • Energi och miljöfrågor för anläggningsområdet
 • Opinionsbildning inom anläggningsområdet
 • Utbildning samt ekonomiskt stöd till anläggningsutveckling

Cristel Brorsson, Halmstad (ordf)
Lars Ekholmer, Stockholm (ordf)
Annika Vikander, Hägersten
Ingvar Björkman, Ucklum
Erika Nilsson, Vittsjö
Hans-Erik Bergström, Umeå
Ola Rydén, Växjö

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Ronni Lundqvist (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Trygg fotboll
 • Alla är olika - olika är bra
 • Diplomerad förening
 • Idrottslyftet
 • Kvalitetsarbetet
 • Intressepolitiskt arbete
 • Stödformer för utveckling
 • Distriktsutveckling
 • Implementeringsinsatser för fotbollsutveckling
 • Samverkan DF/SISU IU

Rickard Strandberg, Visingsö (ordf)
Monika Vester, Borlänge (ordf)
Pernilla Uddh, Karlstad
Daniel Ljungberg, Halmstad
Anders Bengtson, Motala
Torgny Röhdin, Brunflo
Åsa Brännström, Luleå
Mattias Lindström, Stockholm
Mattias Kronvall, Trelleborg
Paul Lindvall, Linköping

Adjungerade ledamöter från förbundskansliet

Milou Werth
Peter Landström (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Spelreglers tolkning
 • Rekrytering, utbildning, utveckling, fortbildning av domare, instruktörer, domarcoacher och observatörer.
 • Klassificering av domare, instruktörer och observatörer
 • Samarbete med distrikten
 • Internationella domare
 • Information och marknadsföring av domare
 • Domarutmärkelser

Ingrid Jonsson, Hudiksvall (ordf)
Linn Andersson, Stockholm (vice ordf)
Jan Berg, Luleå
Elsa Nylander, Göteborg
Mikael Svensson, Gävle
Kenneth Petersson, Norrköping
Hege Steinlund, Holmsjö
Frida Lundholm, Skellefteå

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Göran Engsoo (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Utveckling av idrotterna i samråd/samverkan med övriga berörda kommittéer och intresseorganisationer
 • Tävlingsutveckling av idrotterna i samråd med tävlingsutvecklingskommittén
 • Internationella frågor

Tommy Andersson, Kallinge (ordf)
Patrick Blomström, Vetlanda (vice ordf)
Marcus Ahlberg, Vara
Sven-Åke Håkansson, Visby
Sofia Fransson Nordin, Norrtälje
Henrik Bergdahl, Täfteå
Sahar Khalili, Linköping
Johan Ivhall, Örebro
Annika Zettervall, Lycksele
Lars Ternström, Göteborg
Anna Fröjdfeldt, Eskilstuna

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Mathias Etéus (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Övervakar och driver medicinska frågor
 • Idrottsforskning
 • Antidoping
 • Skadeförebyggande arbete
 • Information och medicinskt stöd
 • Internationella fotbollsmedicinska frågor

Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
Mats Börjesson, Västra Frölunda (vice ordf)
Matilda Lundblad, Borås
Jon Karlsson, Floda
Anne Fältström, Jönköping
Helena Andersson, Stockholm
Sverker Nilsson, Tvååker
Markus Waldén, Kristianstad
Annica Näsmark, Sundbyberg

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Joakim Törn (sekr)

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsstyrelse för förbundstävlingarna
 • Beslutar om spelarregistret och spelordningar
 • Handläggning av tävlingsärenden

Christer Gustafsson, Bankeryd (ordf)
Monica Hjerp, Visby (vice ordf)
Mikael Grennäs, Ingarö
Bodil Lindberg Svedlund, Kode
Per-Eric Persson, Frösön
Peter Karlsson, Skövde
Simon Åström, Örebro
Sören Gustafsson, Skellefteå

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Jeanette Green-Jeppsson

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsbestämmelser
 • Representationsbestämmelser
 • Tävlingsföreskrifter
 • Seriesammansättning
 • Förberedelser och förankring inför Representantskapet
 • Tävlingsutveckling i samråd med övriga berörda delar av svensk fotboll, inklusive arbetsgrupper och kommittéer

Madelene Ekvall, Nol (ordf)
Tommy Bodin, Vännäs (ordf)
Kristina Långström, Hässelby
Henrik Jönsson, Malmö
Sara Häggström, Umeå
Chengis Rehman, Stockholm
Elin Duan, Katrineholm
Svante Samuelsson, Kalmar
Patrik Andersson, Stockholm

Adjungerad ledamot från förbundskansliet

Anna Lögdberg (sekr)

Om en tvist inom fotbollen mellan t.ex. föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar i FIFA, UEFA, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) eller förening inom nämnda organisationer, inte har kunnat lösas genom förhandling, får en part påkalla skiljeförfarande hos SvFF. Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt regler som har fastställts av SvFF.

Anmälan om tvisten görs till SvFF med närmare uppgifter om vad tvisten gäller. SvFF:s styrelse utser då en person att vara ledamot och ordförande i skiljenämnden. Denne kan handlägga och avgöra tvisten ensam om inte parterna begär att skiljenämnden ska bestå av tre personer. I sådant fall får vardera parten utse en ledamot.

Följande personer kan förordnas som ordförande:

 • Krister Malmsten, Järfälla
 • Sigurd Heuman, Ängelholm
 • Owe Hultin, Bromma
 • Håkan Lavén, Göteborg
 • Risto Stoorhöök, Ellös
 • Åke Thimfors, Göteborg
 • Anders Hübinette, Bromma

Hur handläggs ett ärende i nämnden?

Skiljeförfarandet är inte offentligt och ledamöterna i skiljenämnden ska vara opartiska i den tvist som de ska pröva. Handläggningen kan vara enbart skriftlig eller både skriftlig och muntlig. Skiljenämnden ska verka för att parterna kommer överens (förliks). Skiljedom kan meddelas även om en part underlåtit att utföra sin talan, trots att han fått möjlighet till det. En part ska alltså inte kunna sabotera skiljeförfarandet genom att förhålla sig passiv. En skiljedom kan läggas till grund för verkställighet genom kronofogdemyndigheten, vilket i förekommande fall initieras av berörd part.

Parterna kan låta sig företrädas av ett ombud, en advokat eller annan, under förfarandet. Den som anlitat ombudet svarar för ersättningen till denne.

Vad kostar det?

Skiljemännens kostnader för deras arbete med tvisten (arvode och resekostnader) ska betalas av parterna. Parten svarar för att den skiljeman som han har utsett får sina kostnader täckta. Kostnaderna till ordföranden och sekreteraren, om sådan anlitats vid handläggningen, delas lika mellan parterna (oavsett om man "vinner eller förlorar"). Parterna är solidariskt ansvariga för ordförandens och sekreterarens kostnader. Detta innebär att ordföranden och sekreteraren kan vända sig till vilken av parterna som helst för att få sin betalning. Sedan är det parternas sak att reglera detta mellanhavande sinsemellan.

Skiljenämnden som sista utväg

Avslutningsvis bör sägas att man alltid ska försöka göra upp en tvist i godo. Ett skiljeförfarande bör därför tillgripas endast när alla andra möjligheter till lösning framstår som uteslutna.

Cecilia Hager (ordf)
Henrik Engvall (vice ordf)
Johan Fröjelin
Klara Hedlund
Bo Johansson
Annelie Larsson
Åsa Lönnqvist
Lars Mattsson
Martin Åkerman
Artur Ogelid (sekr) - kontakt: overklagandenamnden@svenskfotboll.se

Disciplinnämnden är ett fristående beslutande organ inom svensk fotboll. 

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler. Prövningsrätten inbegriper bland annat anmälningar från Riksombudet.

Disciplinnämndens beslut får, vad avser bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar, överklagas till Riksidrottsnämnden eller, vad avser tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, till Överklagandenämnden.

Erlend Stavehaug (ordf)
Anders Blomqvist
Anna-Karin Broström
Ola Danhard
Alicia Eklund
Thomas Forslund
Kristin Persson
Malin Rundström
Annika Åberg Darell
Pierre Blomqvist (sekr)

Richard Johnsson (ordf)
Fredrik von Bothmer
Josefine Fors
Birger Jonsson
Eva von Schéele-Frid
Odd Swarting
Linda Wrenne
Kjell Sahlström (sekr)

Anders Vestin
Anna-Karin Johansson
Britt Marie Prim
Kent Angergård
Ulf Aronsson

Ingmar Alm, ordförande
Monica Hjerp
Håkan Wifvesson
Gunilla Sparrman
Cristel Brorsson
Simon Åström

 • Björn Ahlberg - UEFA Appeals Body
 • Bert Andersson - UEFA Stadium and Security Committee
 • Tommy Andersson - Futsal and Beach Soccer Committee
 • Thomas Bodström - FIFA Appeal Committee
 • Magnus Forssblad - UEFA Medical Committee; FIFA Medical Committee
 • Annika Grälls - UEFA Marketing Advisory Committee
 • Urban Hammar - UEFA Jira Panel
 • Anders Hübinette - UEFA Anti-doping Panel
 • Caroline Jönsson - FIFA Football Stakeholders Committee
 • Anette Karhu - UEFA Women's Football Committee
 • Anna Malmén - UEFA Grassroots Football Panel
 • Krister Malmsten - UEFA Legal Committee
 • Karl-Erik Nilsson - UEFA Executive Committee; UEFA HatTrick Committee; UEFA Fair Play and Social Responsibility Committee
 • Lars-Christer Olsson - UEFA Executive Committee
 • Håkan Sjöstrand - UEFA National Team Competitions Committee
 • Per Widén - UEFA Development and Technical Assistance Committee