SvFF:s utmärkelser

Svenska Fotbollförbundet utdelar ett antal olika utmärkelser till föreningar, ledare, instruktörer och domare.

Information om bestämmelser och ansökningsförfaranden finns under rubrikerna nedan. Förbundsstyrelsen kan även besluta om utdelning av tecken och medaljer till person som utfört betydande arbete för fotbollen.

Svenska Fotbollförbundets Diplom

Diplomet kan tilldelas förening som tillhört SvFF i 25 år.

Svenska Fotbollförbundets Plakett i Silver

Plaketten i Silver utdelas till förening – som varit representerad i förbundsserierna – och varit ansluten till Svenska Fotbollförbundet i 50 år.

Diplom för Förening eller plakett i silver utdelas i regel vid jubileum och dylikt.

Ansökan insändes senast fyra veckor före avsedd utdelningsdag.

 • Ansökan om diplom skickas till distriktsförbundet
 • Ansökan om Plakett i Silver skickas till SvFF
 • Ansökan görs på denna blankett. (Ladda hem, fyll i, spara och skicka in som bilaga i e-post)

Svenska Fotbollförbundet utdelar utmärkelser till personer som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för svensk fotboll. Förslag till utdelning av utmärkelser kan avges av distriktsstyrelse och av förening i SvFF.

Dessa utmärkelser är:

 • Diplomet för ledare
 • Förtjänsttecknet i silver
 • Förtjänsttecknet i guld
 • Förtjänstmedaljen i guld

Allmänt

För erhållande av ovannämnda utmärkelser gäller att personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren. Vidare utdelas utmärkelserna i ovan angiven ordning med ett tidsintervall av fem år mellan de olika utmärkelserna. Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikelse från denna ordning.

Förbundsstyrelsen kan besluta om utdelning av tecken och medaljer till person som inte är formellt behörig enligt dessa regler, men som ändå utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

Förslag med distriktens yttrande rörande SvFF:s Förtjänstmedalj, Förtjänsttecken i guld och Förtjänsttecken i Silver, skall vara SvFF tillhanda senast 31 oktober (distriktsförbundet senast den 30 september) för att beaktas inför kommande förbunds- och distriktsmöte. Ansökan behandlas således av distrikten under oktober månad. SvFF:s styrelse tar beslut angående utmärkelserna under december månad.

Förslag till Diplom för ledare insändes till distriktet senast fyra veckor före avsedd utdelningsdag.

Bestämmelser

Diplomet för ledare

Svenska Fotbollförbundets Diplom kan distriktsförbundet tilldela person som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse i minst 15 år och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Diplomet för ledare utdelas i regel vid föreningsjubileum o dyl.

Förtjänsttecken i silver

Förtjänsttecken i silver med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 20 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänsttecknet i silver utdelas som regel vid distriktsförbundets årsmöte.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken i guld med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 25 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänsttecknet i guld utdelas som regel vid SvFF:s förbundsmöte.

Förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen i guld med blågult band är förbundets högsta utmärkelse och utdelas till personer, som genom långvarig verksamhet utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänstmedalj i guld utdelas som regel vid SvFF:s förbundsmöte.

Svenska Fotbollförbundets Diplom för ungdomsledare kan distriktsförbundet tilldela person som ägnat sig åt arbetet med ungdomsfotboll under minst tio år. För erhållande av diplom gäller att personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren.

Diplom för ungdomsledare utdelas i regel vid förenings jubileum o dyl. Förslag till erhållande av SvFF:s Diplom för ungdomsledare kan avges av förening i Svenska Fotbollförbundet.

Förslag till Diplom för Ungdomsledare insändes till distriktsförbundet senast fyra veckor före avsedd utdelningsdag.

Svenska Fotbollförbundet har sedan många år tillbaka en utmärkelse som heter "Förtjänstmärket för instruktörer". Märket finns i valörerna brons, silver och guld och kan sökas av tränare/instruktörer inom svensk fotboll enligt nedan kriterier.

 • Förtjänstmärket i brons utdelas efter minst tio års aktiv verksamhet som fotbollstränare.
 • Förtjänstmärket i silver utdelas efter minst 15 års aktiv verksamhet som fotbollstränare samt att man erhållit bronsmärket minst fem år tidigare.
 • Förtjänstmärket i guld utdelas till innehavare av förtjänstmärket i silver, som av SvFF bedöms på ”synnerligen utmärkt sätt ha gagnat svensk fotbollsidrott genom sin tränarverksamhet"Denna formulering definierades år 1997 av SvFF:s dåvarande Tekniska kommitté. 
  Följande kriterier är definierade av Förbundsstyrelsen utsedd Arbetsgrupp Fotbollsutveckling år 2020.

Efter erhållandet av silvermärket fordras:
Tre års verksamhet som tränare på allsvensk nivå herr eller dam, som förbundskapten för seniorlagen A, herr eller dam, eller U21 herr och U23 dam.

alternativt:
fem års verksamhet som tränare i Superettan, Elitettan, förbundskapten för U-landslag eller som riksinstruktör/tränarutbildare i SvFF.

Om dessa meriter kan styrkas, kan vederbörande komma ifråga för guldmärket.

Ansökan

Förslag till utdelning av utmärkelse kan göras av förening eller distriktsförbund.

Förening skickar ansökan till eget distriktsförbund:

Distrikten granskar och gör en sammanställning och skickar till SvFF, Per Widén, Box 1216, 171 23 Solna alternativt per.widen@svenskfotboll.se.

Sista ansökningsdag till respektive distrikt är varierande, men gemensamt för distrikten är att ansökningarna ska vara SvFF tillhanda senast den 31 oktober.

Tågordning

Inkomna ansökningar till SvFF sammanställs och Arbetsgruppen Fotbollsutveckling lämnar ett förslag till beslut till SvFF:s Förbundsstyrelse, som på sitt decembersammanträde beslutar om utdelning av märken.

Beslut om utdelning meddelas sendan distriktsförbunden under januari månad. Utdelning av brons- och silvermärken sker via distriktsförbunden och guldmärket delas ut av SvFF.

Domarnålen i guld

Domarnålen i guld tilldelas domare som dömt minst 120 allsvenska matcher och varit FIFA-domare i fem år. För assisterande gäller minst 140 allsvenska matcher och varit FIFA-domare i fem år.

Domarnålen i silver

Domarnålen i silver tilldelas domare som varit förbundsdomare i minst tio år. Som förbundsdomare räknas regiondomare och högre samt assisterande domare klassificerade som AD i division 1 och Damallsvenskan och högre.

Utöver ovanstående utmärkelser finns det, och har funnits, olika stipendier och utmärkelser där SvFF medverkat, på egen hand eller tillsammans med andra parter. Några välkända sådana är Nordahl-stipendiet och Pia-stipendiet.