Plus 10 000

Plus 10 000 är ett Initiativ för att öka antalet tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll.

Fotbollsrörelsen växer!
I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara...

...pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor.

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening.

Initiativet ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning. Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta.

 • Hur ställer vi frågan?
 • Hur ser förutsättningarna ut? 
 • Hur behåller och utvecklar vi de tjejer och kvinnor som redan idag finns i fotbollsrörelsen?

Svenska Fotbollförbundets ambition är att ge inspiration och kraft till att mobilisera Plus 10 000 i distrikten. SvFF startade initiativet genom att samla ambassadörer från alla distrikt i en workshop november 2018. Tillsammans diskuterades bland annat hur vi tillsammans på bäst sätt tar oss an utmaningen att få fotbollen mer jämställd.

Tankar och synpunkter samlades in och det arbete som pågår ute i distrikten lyftes fram. Det finns många eldsjälar och goda exempel på framgångsrika initiativ runt om i landet.

 • Hur kan vi samverka för att öka engagemanget ytterligare och få bästa effekt?
 • Hur kan vi tillsammans stötta de olika initiativen som pågår? Hur sprider vi goda exempel och lyfter förebilder?
 • Hur använder vi olika verktyg och arbetssätt?
 • Hur kan vi göra information och kunskap tillgängligt på bästa sätt via olika kanaler som t ex en egen websida för Plus 10 000, anordna workshops nationellt och regionalt m.m.?
 • Det finns inte ett färdigt facit, eller en enda mall för arbetet. Gemensamt är att vi behöver sätta tydliga mål och agera för att skapa bästa förutsättningar för fler tjejer och kvinnor att komma in och vilja stanna kvar inom fotbollen.

Aktiviteter 

 • Distrikten har utsett ambassadörer (2018)
 • Nationell workshop (2018)
 • Nationell workshop (2019) 
 • Websida och storytelling Plus 10 000 (2019)
 • Samarbete med Futebol dá força (2019)
 • Kanslichefsträff och Ordförandekonferens (2019)
 • Regionala workshops (2019)
 • Plus 10 000 är en del av distriktens strategi- och målarbete (2019)
 • All distrikt har en plan för uppföljning och stöd till utsedda ambassadörer (2019)
 • Behov av stöd till distrikt och ambassadörer inventerat (2019
 • Kommunikationsplattform, spridning av information om initiativet;  Svenskfotboll.se Svensk fotbolls Facebooksida, nyhetsbrev till distrikt och föreningar, dokumentation och stöd inom kommunikation via verktyget Team Sights (2019) 
 • Två regionala träffar planeras i april, Stockholm och Göteborg (2020)
 • Skypemöten (2020)
 • Uppföljning halvårsvis (2020)
 • Webbinarier med erfarenhetsutbyte (2021)
 • Konferens i samband med Women's Champions League i Göteborg (2021)
 • Digital konferens i jämställdhet och Plus 10 000 (2021)

Plus 10 000 är ett initiativ där vi tillsammans driver och inspirerar!

Distrikt

Styrelsen ansvarar för:

 • Att vara pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör
 • Att säkerställa att Plus 10 000 är en del av distriktets strategi och målarbete och finns med i verksamhetsplanen
 • Att följa upp distriktets målsättningar inom Plus 10 000

Kansli ansvarar för: 

 • Att utse två ambassadörer och eventuellt tillhörande arbetsgrupp/nätverk
 • Att ta fram mål och handlingsplan tillsammans med ambassadörer och eventuell arbetsgrupp/nätverk
 • Att vara ett stöd till ambassadörerna
 • Att handlingsplanen genomförs 
 • Att följa upp mål och aktiviteter
 • Att uppföljning sker till styrelse och SvFF
 • Att utse en kontaktperson för kommunikation för SvFFs sociala kanaler, så som web, FB, Teamsights, storytelling
 • Att utse representant som deltar från styrelse eller kansli på regionala-och nationella träffar

Ambassadörer ansvarar för:

 • Att vara delaktig i framtagande av handlingsplan tillsammans med kansli
 • Att genomföra de aktiviteter som du är ansvarig för utifrån distriktets handlingsplan
 • Att närvara på regionala-och nationella träffar
 • Att sprida kommunikation inom distriktet till föreningar och andra intressenter
 • Att vara medlem i TeamSights, uppdaterad på aktuell information, medverka på skypemöten och utbildningar inom TeamSights

Svenska Fotbollförbundet

Har ett övergripande och ett samordnande ansvar och ska bland annat stötta med kunskap och inspiration till distriktens arbete inom Plus 10 000.

SvFF ansvarar:

 • För stöd och verktyg till distriktens arbeten
 • För en nationell handlingsplan
 • För att samla ambassadörer nationellt och regionalt
 • För uppföljning och rapportering till SvFFs styrelse
 • För att bilda en arbetsgrupp med distriktsrepresentation
 • För kommunikationsplattform, för spridning av information om initiativet via: Svenskfotboll.se, svensk fotbolls Facebooksida, nyhetsbrev till distrikt och föreningar
 • För dokumentation och stöd inom kommunikation via verktyget Team Sights
 • För profilering av varumärket Plus 10 000

Nedan finner du namnen på distriktens ambassadörer och representanter samt länk till distriktens hemsidor.

 

Svenska Fotbollförbundet och Futebol dá força (FDF) samarbetar för skapa ännu bättre förutsättningar för fler tjejer och kvinnor som vill utvecklas och gå in i någon roll inom fotbollen. På eller utanför planen till exempel som utbildare, tränare, domare, spelare, ledamot eller någon annan roll i klubbar och föreningar.

Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som genom fotboll stärker ledare så att de kan skapa trygga mötesplatser för tjejer. FDF har sedan hösten 2013 samarbetat med och utbildat fotbollsledare (C –diplom) i ett flertal distriktsförbund. Sedan FDF startade i Sverige för 5 år sedan har behovet av fler utbildningar ökat och man har nu en väntelista på kvinnor som vill gå utbildning och engagera sig inom svensk fotboll.
I samarbetet med SvFF och satsningen Plus 10 000 kan FDF bidra till och säkerställa att tjejer och kvinnor som vill engagera sig inom fotbollen som ledare, får bättre möjligheter och förutsättningar att göra detta.  FDF håller utbildningar i hela landet och samarbetet, tillsammans med distriktsförbund och föreningar, stödjer att vi ökar våra möjligheter att nå ännu fler tjejer och kvinnor som står långt utanför föreningslivet idag. FDF har idag över 400 utbildade ledare i  sitt nätverk från Umeå i norr till Malmö i Söder.

- Vår vision är att inte behöva finnas, utan att det vi gör blir normen inom fotbollen. Vi vill att jämlikhet och jämställdhet ska vara självklarheter inom fotbollen och (i förlängningen) i samhället i stort. Genom denna samverkan tar vi flera steg i den riktningen, och det känns väldigt roligt att nu på nationell nivå börja jobba direkt med Svenska Fotbollförbundet, kommenterar FDF:s grundare Cecilia Safaee.

Läs om FDF:s ledarskaps- och fotbollstränarutbildning

För mer information och samverkan, kontakta:

Anna Lundkvist
Email anna@futeboldaforca.com 
Tel +46 708448486

Följ @futeboldaforca på instagram och youtube.

Partner