Alla är olika - olika är bra

Alla är olika - olika är bra är SvFF:s paraplybegrepp för sociala frågor inom fotbollen där föreningar också kan ansöka om projektmedel.

Om Alla är olika - olika är bra

Alla är olika - olika är bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

I svensk fotboll är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration inom fotbollsrörelsen.

Vår uppgift på SvFF är att skapa förutsättningar för alla våra distrikt, alla våra föreningar och alla våra spelare att bli så bra som möjligt. För oss handlar det om att vi vill skapa förutsättningar för allas självklara rätt att utöva sin idrott. Det handlar inte bara om fotboll. Det är mycket större än så. Det här är vårt arv, vår historia men framförallt vår framtid.

CSR-arbetet inom svensk fotboll ska...

  • ...Tydligare definiera vad svensk fotboll menar med demokrati, jämställdhet och integration samt identifiera yttranden och beteenden som står i strid med detta såsom kränkningar, diskriminering och trakasserier. Genom detta kan vi tydligt ta ställning och agera om och när situationer uppstår.
  • ...Genom att informera, kommunicera, utbilda ska vi öka kunskapen för att säkra en verksamhet som känner sig kompetent och trygg med att hantera situationer om någon blir diskriminerad eller trakasserad. Det handlar i grunden om vilken värdegrund svensk fotboll står för och att vi ska leva våra värderingar.
  • ...Svensk Fotboll har ett ansvar att säkra och prioritera värdegrundsarbetet i sin verksamhet – det är en framgångsfaktor och förutsättning för fotbollens framtid.
  • ...SvFF ska vara pådrivande i arbetet för ökad jämställdhet och motverka alla former av diskrimineringar genom att stödja samtliga 24 distrikt, intresseorganisationer, ca 3100 föreningar samt förtroendemannaorganisationen.
  • ...Skapa möjligheter för flickor med utländsk bakgrund att spela fotboll och att vara med i en fotbollsförening.
  • ...Engagera pojkar, särskilt pojkar med utländsk bakgrund då det är angeläget att arbeta med pojkars normer och värderingar.
  • ...Ta fram en mål- och åldersgruppsanpassad utbildning i demokrati, jämställdhet och integration, som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med målgruppen.
  • ...Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 7-25 år. Utbildningsmaterialet kommer att implementeras i den digitala plattform som SvFF tar fram och kommer att spridas över hela landet till alla 24 distrikten och över de ca 3 100 föreningar som finns idag.

Samarbetspartner

"ICA och Svenska Fotbollförbundet är två organisationer som vilar på samma värdegrund: alla ska behandlas lika, vi ska göra varje dag lite enklare och gladare för alla invånare i Sverige.

Alla ungdomar i Sverige måste få en möjlighet skapa en bra plattform för framtiden för att kunna bidra i samhället. Fotbollen och föreningslivet spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända ungdomar, och därför vill vi vara med i Svenska Fotbollförbundets arbete med detta."

Anders Svensson, VD, ICA Sverige

Ansökningsperioden för projektmedel är stängd, öppnar under våren 2022.

Partner