Link

Sätt bollen i rullning

Sätt bollen i rullning är ett RF-finansierat projekt för ett mer jämställt styrelsearbete inom idrotten. Projektet leds av SvFF, Svenska Basketförbundet, Svenska Handbollförbundet samt forskare för ett mer jämställt styrelsearbete inom idrotten.

Projektet startade 2020 och ska avslutas 2021. 

Syfte

Sätt bollen i rullning handlar om att skapa bättre förutsättningar för kvinnor i ledande positioner att ges förutsättningar för att vara kvar och på så vis påverka så väl fotbollen som idrotten i stort.

Mål

 • Att förutsättningarna för att verka inom idrotten blir mer jämställd.
 • Att skapa bättre förutsättningar för att ta steget in och stanna kvar inom idrotten som kvinna och förtroendevald.
 • Att stötta befintliga kvinnor inom beslutsfattande positioner att få utveckla sin kompetens, sitt ledarskap och nätverk.
 • Att öka antalet kvinnor med bred kunskap inom idrotten och få ett större urval som vill och kan ta nationella och internationella uppdrag men även på lokal nivå.

Sätt bollen i rullning

Ansvariga:

Projektledare är Annika Grälls, ledamot i SvFF:s förbundsstyrelse samt ordförande i EFD, och forskaren Daniel Alsarve vid Idrottsvetenskapliga institutionen på Örebro universitet. 

Styrgrupp:

 • Patrick Hofbauer, vd Svenska Spel
 • Amanda Lundeteg, vd Allbrigth
 • Lena Runströmer, vice ordförande Svenska Handbollförbundet
 • Elisabeth Egnell, ordförande SBL Dam
 • Christer Englund, fd ordförande Svenska Ishockeyförbundet
 • Emre Gürler, CSR-ansvarig Hjärta United

Grundarbete för projektet

I inledningen av projektet genomfördes ett flertal intervjuer kvinnliga representanter i förbundsstyrelserna, intresseorganisationerna, distrikten samt elitklubbarna inom fotbollen, basketen samt handbollen som en nulägesanalys.

Deltagarna fick bland annat svara på vad för förbättringar som kan göras för jämställdhet. 

Därefter genomfördes intervjuer med manliga representanter inom samma verksamheter. 

Som en uppföljning på detta har de kvinnliga deltagarna haft en work shop för bolla utmaningar och möjligheter med varandra, men också för att skapa ett nätverk för kvinnor inom idrotten. 

Avslutningsvis har en gemensam work shop med både de manliga och kvinnliga deltagarna genomförts eftersom alla behövs för att göra en framåtflyttning. 

Det har gett ett underlag med mål och strategier i olika delar för vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning för att ge resultat, till exempel i styrelserummet.

Prioriterade första steg 2020

 • Alla deltagare i projektet erbjuds utbildningar för en jämställd idrott. Bland annat ett ledarskapssymposium i december, en utbildning om internationellt arbete samt en utbildning om normkritik och inkludering. 
 • Utöver detta erbjuds RF:s specialförbunds styrelser skräddarsydda utbildningar om rollfördelning och driv i styrelsearbetet, Full Range Leadership, förändringsarbete i praktiken och styrelseutbildning i jämställdhet.
 • Ett filmklipp om jämställd sponsring.

Seminarium

I slutet av november 2020 höll SvFF, handbollförbundet och basketförbundet ett digitalt seminarium om hur vi når en mer jämställd idrott. Det var ett samtal mellan idrottsminister Amanda Lind, SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, Svenska Basketbollförbundets ordförande Susanne Jidesten, Svenska Handbollförbundets vice ordförande Lena Runströmer, Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer samt projektansvarig och ledamot i förbundsstyrelsen SvFF Annika Grälls.

Se gärna seminariet i sin helhet i spelaren ovan.

I seminariet lanserades också en film för en mer jämställd sponsring. En film som kan användas av alla intressenter inom idrotten och fotbollen i hur man kan tänka kring sponsorskapet.

Projektet framgent

Det sker kontinuerlig kontakt med deltagarna samt avstämningsmöten i styrgruppen. Dessa hålls fyra gånger om året. Dessutom har projektledarna två möten om året med Riksidrottsförbundet. Slutligen kommer Sätt bollen i rullning redovisas i en vetenskaplig rapport av Daniel Alsarve: "Kvinnor, ledarskap och organisatorisk makt – möjligheter och hinder för kvinnor (och män) att nå höga ledarpositioner inom lagidrotten."